Com pots contractar amb Fleix?

En aquesta pàgina web pots trobar tota la informació necessària per a:

Entre els serveis que oferim pot trobar uns que requeriran d’un anàlisi previ de viabilitat i uns altres en les quals no és necessari.

Requeriran d’un anàlisi previ de viabilitat aquells procediments en els quals poden existir o no elements que afecten la prosperabilitat de la reclamació.

No ho tindran aquells en els quals no s’adverteixen elements que afecten a ella.

A mode d’exemple, un divorci de mutu acord no precisarà d’anàlisi de prosperabilitat, no obstant això, la impugnació d’un acomiadament sí el portarà per si concorregueren elements que afectaren l’acció com pot ser que se li haguera passat el termini per a accionar o dit en termes jurídics haguera prescrit o caducat l’acció.

Previament a la contractació dels serveis vosté ha de comptar amb tota la informació necessària per a entendre què està contractant, com se li prestaran els serveis que contracta i quin és el preu que satisfarà.

Si li queda algun dubte referit a la contractació i prestació del servei pel qual s’interesse, po-se’s en contacte amb nosaltres en el correu electrònic fleix-comercial@fleix.es sense com-promís i sense cost.

L’important és que vosté conega perfectament el nostre servei i les condicions en què es prestarà.

Prèviament a contractar tindrà definit com es desenvoluparà el seu encàrrec, tant en terminis com en passos.