Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

www.fleix.es

Les dades personals que es recullen per part de Esther González Medina seran tractades respectant el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i el que s’estableix en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Esther González Medina NIF 24396566-Y
Avenida del Oeste, 22 Puerta 6. CP 46001 Valencia.

DELEGAT/A de PROTECCIÓ DE DADES

Delegat de Protecció de Dades: Esther Gonzalez Medina
Avenida del Oeste, 22 Puerta 6. CP 46001 Valencia.
Correu electrònic: fleix-dpd@fleix.es

FINALITAT

Finalitats d’estudi i execució del contracte: L’estudi, gestió administrativa, comunicacions, control i execució dels serveis contractats d’assessorament jurídic i defensa lletrada dels assumptes encarregats, per a permetre l’execució de la relació de negoci o contractual amb el sol·licitant, així com la realització d’enquestes de satisfacció sobre productes o serveis de Fleix.

Finalitats de comunicació d’oferta de productes, serveis i promocions: Enviar comunicacions comercials tant en paper com per mitjans electrònics o telemàtics, en el cas de realitzar una campanya informativa o promocional sobre productes o serveis de Fleix, per a això utilitzarem les dades mínimes necessaris per a procedir a la comunicació. Dissenyar nous productes o serveis, així com millorar els existents.

LEGITIMACIÓ

L’acompliment o l’execució d’un contracte, que dona lloc a una gestió diligent de les obligacions que conté.

L’atorgament d’un consentiment explícit i inequivoc per part de l’interessat.

Per interés legítim de Fleix, podem utilitzar, de forma anònima i segura, les dades derivades de la relació contractual: sobre l’ús dels canals de comunicació i altres interaccions que es puguen establir per a millorar els productes oferits, augmentar la satisfacció de la relació i acomplir les expectatives dels tercers, així com elaborar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que puguen ser d’interès conjunt.

En compliment d’una obligació legal o judicial que requerisca a Fleix realitzar un tractament específic de la informació disponible. En aquests casos, el consentiment de l’interessat no seria necessari. És el cas, per exemple, del tractament de dades en compliment de les obligacions establides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Només conservem les seues dades personals durant el temps que els necessitem per al proposit o finalitat per al qual han sigut recaptats amb el seu consentiment exprés, a fi de satisfer les seues necessitats o per acomplir amb les nostres obligacions legals.

És possible que retinguem algunes dades personals per acomplir amb les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per a administrar els nostres drets (per exemple, per a fer valdre les nostres reclamacions davant els tribunals) o amb finalitats estadístics o històrics.

Quan ja no necessitem usar les seues dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaran perquè ja no puguem identificar-los.

DRETS

  • A sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • A sol·licitar el seu rectificació o supresió,
  • A sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • A oposar-se al tractament, i
  • A la portabilitat de les dades

A aquest efecte, Vosté pot remetre un correu electrònic a la direcció fleix-dpd@fleix.es o dirigir una comunicació per escrit, incloent una còpia del seu DNI o qualsevol altre document equivalent que permeta acreditar la seua identitat, al domicili d’aquesta entitat, en Avenida del Oeste, 22 Puerta 6. CP 46001 Valencia.

El signant pot dirigir les seues reclamacions derivades del tractament de les seues dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).